شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

دفترچه عوارض محلی- آیین نامه ها و قوانین شهرداری

دفترچه عوارض محلی سال 1396
دریافت

آیین نامه مالی شهرداری
دریافت

حد نصاب معاملات سال 1396 شهرداری
دریافت

حد نصاب معاملات سال 1397 شهرداری
دریافت

قانون شهرداری ها
دریافت

بخشنامه بودجه سال 1396
دریافت

بخشنامه بودجه سال 1397
دریافت

بخشنامه بودجه سال 1398
دریافت


گزارش عملکرد مالی شهرداری
دریافت

ارسال نظر

شهر وزوان

بر روی نقشه

ارتباط با ما

استان اصفهان

شهر وزوان

خیابان امام خمینی (ره)

شهرداری وزوان

فرم ارتباط با شهرداری

قنات های وزوان