شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

شهرداری وزوان

پایگاه خبری گردشگری و اطلاع رسانی شهر وزوان

دفترچه عوارض محلی- آیین نامه ها و قوانین شهرداری

دفترچه عوارض محلی سال 1396
دریافت


آیین نامه مالی شهرداری
دریافت


حد نصاب معاملات سال 1396 شهرداری
دریافت


حد نصاب معاملات سال 1397 شهرداری
دریافت

 

حد نصاب معاملات سال 1398 شهرداری

دریافت


قانون شهرداری ها
دریافت


بخشنامه بودجه سال 1396
دریافت


بخشنامه بودجه سال 1397
دریافت


بخشنامه بودجه سال 1398
دریافت


گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1397 شهرداری
دریافت

 

گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری

دریافت

 

گزارش عملکرد مالی یکساله 1397

دریافت

 

دفترچه عوارض محلی سال 1397

دریافت

 

گزارش عملکرد مالی شش ماه اول سال 1398

دریافت

 

گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال 1398

دریافت

 

گزارش عملکرد مالی یکساله 1398

دریافت

 

ارسال نظر

شهر وزوان

بر روی نقشه

ارتباط با ما

استان اصفهان

شهر وزوان

خیابان امام خمینی (ره)

شهرداری وزوان

فرم ارتباط با شهرداری

قنات های وزوان